- Δήμος Καστοριάς - https://www.kastoria.gov.gr -

Τροποποίηση- συμπλήρωση της αριθμ.312/01.09.2020 απόφασης Δημάρχου Καστοριάς με θέμα: Καθορισμός Αντιδημαρχιών, Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Α Π Ο Φ Α Σ Η – 448

Θέμα:  Τροποποίηση- συμπλήρωση της αριθμ.312/01.09.2020 απόφασης Δημάρχου Καστοριάς με θέμα: «Καθορισμός Αντιδημαρχιών, Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»

 Ο Δήμαρχος Καστοριάς

Αφού έλαβε υπόψη:

 Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).

  1. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών: “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως είχε τροποποιηθεί από την παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) , αναφορικά με την αντιμισθία.
  3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ 630/τΒ/20-03-2013) για τον Δήμο Καστοριάς, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 35.773 κατοίκους.
  4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καστοριάς έχει εννέα (9) Δημοτικές Ενότητες.
  5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον πληθυσμό του Δήμου πρέπει να οριστούν επτά Αντιδήμαρχοι βάσει της παρ.2 του άρθρου 68, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/2018).
  6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
  7. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3463/2006.
  8. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2583/Β΄/7-11-2011 και ΦΕΚ 397/Β’/13-2-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  9. Την αριθμ. 312/2020   προηγούμενη Απόφαση Δημάρχου: «Καθορισμός Αντιδημαρχιών, Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση       Αρμοδιοτήτων»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Την τροποποίηση- συμπλήρωση της αριθμ.312/ 01.09.2020 Απόφασης Δημάρχου με θέμα : «Καθορισμός Αντιδημαρχιών, Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση       Αρμοδιοτήτων»  και ειδικότερα:

-Καθορίζει την  παρακάτω Αντιδημαρχία  και ορίζει τον κατωτέρω δημοτικό σύμβουλο  της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο  του Δήμου Καστοριάς, με θητεία  από 2 Νοεμβρίου 2020 μέχρι 31 Αυγούστου 2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του  μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως εξής:

 

  1. Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, με Αντιδήμαρχο τον κ. Τριαντάφυλλο Παπαδόπουλο

 

Η Αντιδημαρχία είναι αρμόδια για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης που περιλαμβάνει τα Τμήματα: α) Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, β) Πολεοδομικών Εφαρμογών, γ) Ελέγχου Κατασκευών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα Τμήματα: α) Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, β) Κτιριακών και Ειδικών Έργων, γ) Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Σηματοδότησης και Εγκαταστάσεων και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μόνο για το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου.

 

Στον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

 

Β. Αναθέτει στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο, εκ περιτροπής με  τους άλλους Αντιδημάρχους , την τέλεση Πολιτικών Γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 391/1982 (ΦΕΚ 73/Α/18-6-1982).

 

Γ. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί  να εκλεγεί  ή να είναι μέλος  του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Δ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

Ε. Αναθέτει στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο  καθώς και στους οριζόμενους με την αριθμ.312/01.09.2020 απόφασή του Αντιδημάρχους, όπως έχουν αρμοδιότητα έκδοσης  και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με τις ανατιθέμενες  σ΄ αυτούς καθ’ ύλην αρμοδιότητες

 

ΣΤ.  Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα μία φορά, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς επίσης και στην και ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

 Ιωάννης Κορεντσίδης

 

Απόφαση Δημάρχου [1]