Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
07/01/2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων», για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Καστοριάς.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 72.150,00 (εβδομήντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα Ευρώ), χωρίς  ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τη με αρίθμό 13/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 62.7135.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 89.466,00 € (με το ΦΠΑ 24%), από τα οποία τα 89.310,58 € προέρχονται από το ταμείο συνοχής και τα 155,42 € από ιδιωτική συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα Νο 1 «Προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων Δήμου Καστοριάς» και Νο 4 «Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Καστοριάς» της Πράξης: «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμος Καστοριάς», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με βάση την Απόφαση 169/17-1-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5030970. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο συνοχής).

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια πλαστικών, τροχήλατων κάδων βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240, 360, και 660 λίτρων και κάδων οικιακής κομποστοποίησης χωρητικότητας 330 λίτρων.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων :

CPV                                               Ονομασία Αντικειμένου κατά CPV

34928480-6                                    Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων

 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 89.466.00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 72.150,00 €,  ΦΠΑ:  17.316,00 €).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31-1-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος, είναι χίλια τετρακόσια σαράντα τρία Ευρώ (1.443,00 €).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του Δήμου Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Αμαξοστάσιο Δήμου Καστοριάς, Μανιάκοι, Τηλέφωνο: 2467025117, 2467081318. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς www.kastoria.gov.gr.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: 2 ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και 1 εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

           

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

                                                                           

  Ιωάννης Κορεντσίδης

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 151346

Συνημμένα Αρχεία

Εικόνα στο pop up παράθυρο