Δήμος Καστοριάς

Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος

Papadopoulos-Triantafilos
27/03/2020

Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

Τίποτα δεν χαρίζεται. Απαιτείται όραμα, σωστός προγραμματισμός και όρεξη για δουλεία.

Βιογραφικό

Επίθετο Όνομα Πατρώνυμο
Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Ελευθερίου

Έτος Γέννησης – Τόπος Γέννησης
1975 - Καστοριά

Οικογενειακή Κατάσταση/Παιδιά
Παντρεμένος με 2 παιδιά

Ιδιότητα/Επάγγελμα/Εργασία
Από τον Μάιο του 2017 εργάζομαι στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας ως Πολιτικός Μηχανικός στο Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών.
Ως ελεύθερος επαγγελματίας από το 2004 ενασχολήθηκα με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών αλλά και δημοσίων έργων ως εργολήπτης μηχανικός ενώ παράλληλα παρείχα τις ανεξάρτητες υπηρεσίες μου σε εταιρίες κατασκευής δημοσίων έργων και φορείς του δημοσίου.

Σπουδές/Πτυχίο/Μεταπτυχιακά/Γνώσεις/Γλώσσες
Κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σε διαδικασία απόκτησης Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης στην "Ανάλυση και Σχεδιασμό Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.
Χειριστής προγραμμάτων Πολιτικού Μηχανικού. Γλώσσες Αγγλικά, Ιταλικά.

Άλλες δεξιότητες/Χόμπι
Διάβασμα, αθλητισμός, υπέρμαχος της ανακύκλωσης.

Σημαντικές Θέσεις/Συλλογική Δραστηριότητα
Πρόεδρος (2014-2017) και ιδρυτικό μέλος του συλλόγου Π.Α.Ο.Κ. Μεσοποταμ

Αρμοδιότητες

Η Αντιδημαρχία είναι αρμόδια για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης που περιλαμβάνει τα Τμήματα:

 • Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών,
 • Πολεοδομικών Εφαρμογών,
 • Ελέγχου Κατασκευών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα Τμήματα:
  • Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων,
  • Κτιριακών και Ειδικών Έργων,
  • Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Σηματοδότησης και Εγκαταστάσεων και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μόνο για το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου.

Στον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση εξέλιξης των γενικών πολεοδομικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στη περιοχή του Δήμου
 • Μελέτες και εισηγήσεις για τις ανάγκες τροποποίησης και αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου
 • Έλεγχος κατασκευών και επιβολή προστίμων αυθαιρέτων
 • Συνεργασία με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης μελετών σε τρίτους.
 • Επίβλεψη καλής εκπόνησης μελετών
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων δράσης που αφορούν την υλοποίηση συγκοινωνιακών, υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Υλοποίηση και συντήρηση έργων που αφορούν δημοτικά κτίρια, αναπλάσεις και εξωραϊσμό κοινόχρηστων χώρων, εκτέλεση και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας
 • Μέριμνα για διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
 • Υλοποίηση έργων επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
 • Εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων
 • Μέριμνα για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας
 • Συντονισμός διαδικασιών ανταλλαγής ακινήτων
 • Διατήρηση και προστασία της ακίνητης Δημοτικής Περιουσίας και των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 • Επιμέλεια εκμίσθωσης και μίσθωσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.