Δήμος Καστοριάς

Ανακοινώσεις

foto
16/10/2020

Ενημέρωση για τήρηση μέτρων πυροπροστασίας ΚΥΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 «τήρηση μέτρων πυροπροστασίας» της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β')
Οι εργοδότες, ιδιοκτήτες  εκμεταλλευτές των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω KYA , οφείλουν να εφαρμόζουν και να τηρούν όλους τους κανόνες περί πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία πυρασφάλειας.

Ειδικότερα οφείλουν:

  α) Να εφοδιάζονται με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, και σε περίπτωση λήξης προθεσμίας να φροντίζουν άμεσα για την ανανέωσή του.

Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης της επιχείρησης ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στην έδρα αυτής.

  β) Να εφοδιάζονται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά την αρχειοθέτηση της Γνωστοποίησης  με βιβλίο ελέγχου,  συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως κάθε φορά ισχύει, και στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας . Το εν λόγω Βιβλίο χορηγείται μετά την αρχειοθέτηση της Γνωστοποίησης από την οικεία Π.Υ.

γ) Να ενημερώνουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό της δραστηριότητας των σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 14/2014 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 2434), όπως κάθε φορά ισχύει.

δ) Να τηρούν και να συντηρούν στην εγκατάστασή τους όλα τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, καθώς και τις προδιαγραφές αυτών,  όπως κάθε φορά ισχύει.

  Η μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων επιφέρει την επιβολή διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επι των κανονιστικών διατάξεων της πυροσβεστικής νομοθεσίας . Σχετική είναι η 19η/2020 πυροσβεστική διάταξη(ΦΕΚ 2233/Β/11-06-2020).

                                                                                             Καστοριά 16-10-2020

Δήμος Καστοριάς

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης

Εμπορικών Δραστηριοτήτων