- Δήμος Καστοριάς - https://www.kastoria.gov.gr -

Διόρθωση τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄Τριμήνου οικ. έτους 2020 ως προς τα στοιχεία του Ισολογισμού

249-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής [1]