Δήμος Καστοριάς

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/126 "Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού B΄ τριμήνου οικον. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 9ΥΨ8ΩΕΥ-Ι5Β 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26384/01-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/125 "Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 6ΡΓ2ΩΕΥ-1ΛΔ 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26318/01-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/124 "Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020 Δήμου Καστοριάς".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 6ΘΠΚΩΕΥ-972 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26295/01-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΣΙΤΣΙΚΩΤΑ Ε.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΥΦΖΩΕΥ-ΚΜΝ 25/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 25262 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων-Δικαιώματα ΚΕΔΚΕ από είσπραξη ΤΑΠ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΨΓΖΓΩΕΥ-ΝΥΟ 18/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/890 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση Μισθοδοσίας Υπαλ.Διοικητικής Υπηρεσίας μηνός Σεπτεμβρίου 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΩΦΑΑΩΕΥ-4ΣΟ 18/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/889 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προκαταβολή Μισθοδοσίας Υπαλ.Διοικητικής Υπηρεσίας μηνός Σεπτεμβρίου 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΨΩΕΦΩΕΥ-2ΓΨ 18/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/888 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
2020/293 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΩΣ93ΩΕΥ-ΓΜΝ 17/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 24421 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΔΑ: 6Γ1ΛΩΕΥ-9ΘΨ 17/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 24385 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συγκρότηση συνεργείου προς συμπλήρωση του ωραρίου και Υπερωριακής απασχόλησης για το Β΄εξάμηνο του έτους 2020 - Ορθή Επανάληψη
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: 67ΕΚΩΕΥ-ΧΑ9 17/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 18748 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 6ΩΑΝΩΕΥ-9Σ9 17/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/887 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: Ω5Γ4ΩΕΥ-Ψ2Ζ 17/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/886 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 6Δ93ΩΕΥ-ΕΒΜ 17/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/885 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2020/206:«Έγκριση πρόσληψης ενός (1) οδηγού ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19)»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΘΘ5ΩΕΥ-Ψ0Θ 14/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 24093/12-08-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Ασφάλιση οχημάτων - μηχανημάτων»
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΥΘ4ΩΕΥ-ΞΣΔ 14/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 24192 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: Ω3ΠΚΩΕΥ-ΒΧΘ 14/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 24304 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΩΖΩΝΩΕΥ-1ΕΒ 14/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/884 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2020/219:«Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών δικαιούχου για τη χορήγηση υποτροφίας από το κληροδότημα ΄΄Ζήση Παπαλαζάρου΄΄ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΑΚ3ΩΕΥ-4ΗΚ 14/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 24285/14-08-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας Οδηγού, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΞΣ9ΩΕΥ-ΕΜ4 14/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 24270 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΨΞΣ6ΩΕΥ-ΑΝΟ 14/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/882 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 67