Δήμος Καστοριάς

Αποφάσεις

2020/343 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ "Τροποποίηση της αριθμ.588/2019 Απόφασης Δημάρχου"
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΣ5ΑΩΕΥ-0ΞΕ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 27833 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
2020/312 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ "ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ"
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΧΘΚΩΕΥ-ΧΩΗ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26217 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
2020/33 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : «Πρόσληψη τριάντα ενός (31) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-2021, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Καστοριάς ».
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΦΟΓΩΕΥ-ΔΙΜ 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 27464 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΠΕΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΟΞΧΩΕΥ-26Ε 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: ΣΟΧ2/2020 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΠΕΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΤΧΟΩΕΥ-Π6Ε 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: ΣΟΧ2/2020 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΠΕΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΓΕΚΩΕΥ-39Ν 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: ΣΟΧ2/2020 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΠΕΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: 91ΡΜΩΕΥ-ΝΜ2 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: ΣΟΧ2/2020 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
2020/331 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ "Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης τιμήματος για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Καστοριάς."
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ2Γ6ΩΕΥ-3Κ5 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 27247 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/121 "Επικύρωση πρακτικού 17ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 9ΥΝΓΩΕΥ-ΨΙΨ 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26989/04-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/132 "Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: Ω7Τ9ΩΕΥ-Κ17 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26988/04-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/133 "Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού έργου".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: Ψ9ΚΒΩΕΥ-3Κ0 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26950/04-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2020/323 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:"Μετακίνηση υπαλλήλου από το Δήμο Καστοριάς στο Ν.Π.Δ.Δ"
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: 998ΚΩΕΥ-3Ν3 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26785 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/134 "Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε.".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 6ΤΦΟΩΕΥ-ΜΛ7 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26873/04-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/130 "Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων έτους 2020. - Αποζημίωση σχολικών Τροχονόμων".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΩΙ8ΑΩΕΥ-Β7Α 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26786/03-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΔΖΛΩΕΥ-Θ11 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26704 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΚΜΖΩΕΥ-ΙΦΓ 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26702 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
2020/321 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6976ΩΕΥ-ΝΑ7 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26692 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
2020/307 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ¨ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ"
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΡ1ΠΩΕΥ-ΦΨ8 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26136 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/129 "Έγκριση μεμονωμένης τροποποίησης (προσθήκη γενικής κατοικίας) στο υπ’ αριθ. 53 οικόπεδο του Ο.Τ. 11 της Κοινότητας Πτεριάς".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 9Ξ63ΩΕΥ-ΚΩ9 02/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26594/02-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/136 "Έγκριση παράτασης συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου στον Δήμο Καστοριάς για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 643ΙΩΕΥ-Ω6Η 02/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26567/02-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 67