Δήμος Καστοριάς

Ανακοινώσεις

Απογραφή Ζωικού Πληθυσμού εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων για το έτος 2020
06/11/2020

Απογραφή Ζωικού Πληθυσμού εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων για το έτος 2020

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.156803/03-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Καστοριάς, η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στο Τμήμα Κτηνιατρικής αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων.

Η απογραφή διενεργείται και κοινοποιείται στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Καστοριάς από την 1η Νοεμβρίου έως και την 15η Δεκεμβρίου.

  • Υποχρέωση υποβολής απογραφής έχουν όλοι οι αιγοπροβατοτρόφοι που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσης τους, ακόμη και αυτοί που τυχαίνει να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο απογραφής
  • Τα μητρώα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα (μέρος Β, Δ, Ε). Μητρώα με ελλιπή ενημέρωση δεν θα παραλαμβάνονται.
  • Σε ότι αφορά στα αιγοπρόβατα, η απογραφή διενεργείται το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου κάθε έτους και η κοινοποίηση της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργεια της που πάντως δεν ξεπερνά τη 15η Δεκεμβρίου.

Σε ότι αφορά στους χοίρους, σύμφωνα μ ετο άρθρο 9 της ΚΥΑ 297286/05.08.2005, η διενέργεια ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων χοίρων και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στο Τμήμα Κτηνιατρικής, αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου χοίρων.

Η απογραφή χοίρων διενεργείται και κοινοποιείται στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Καστοριάς από την 1η  έως και την 31η Δεκεμβρίου.

  • Υποχρέωση υποβολής απογραφής έχουν όλοι οι χοιροτρόφοι που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσης τους, ακόμη και αυτοί που τυχαίνει να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο απογραφής
  • Τα μητρώα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα (μέρος Β, Δ, Ε). Μητρώα με ελλιπή ενημέρωση δεν θα παραλαμβάνονται.

Η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων είναι δυνατό να διενεργηθεί:

  1. Είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή
  2. Είτε με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που έχει τεθεί σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/χοιροτρόφου στην υπηρεσία μας. Για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, λόγω της πανδημίας CIVID-19, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν οι σχετικές ψηφιακές υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. για τη δήλωση της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων γίνεται:

α) μέσω της ηλεκτρονικής δ/νσης www.minagric.gr/ψηφιακές υπηρεσίες/ απογραφή εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων,

β) ακολουθώντας κατά βήμα τις οδηγίες της εφαρμογής

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει επίσης να γνωρίζει:

  1. Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας εκδίδεται σχετική βεβαίωση την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσης του,
  2. Το μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσης του),
  3. Ο κάθε χρήστης / κάτοχος αιγοπροβάτων έχει τη δυνατότητα υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο ( σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή)