- Δήμος Καστοριάς - https://www.kastoria.gov.gr -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 20ου του μηνός Αυγούστου του έτους 2021  τοιχοκολλήθηκε η υπ’ αριθμ.31706/07-09-2021 Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Καστοριάς στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Άξονας προτεραιότητας «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα το άρθρο 41 του Ν. 4765/2021 όπως ισχύει, και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας  για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 21-09-2021 και λήγει την 30-09-2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο T.K. 52100 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, υπόψη κ. Σινάνη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2467351133-2467051153)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,  ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Παρατίθενται παρακάτω ως συνημμένα τα απαραίτητα ενημερωτικά και  προς συμπλήρωση έγγραφα