ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 1.816.348,07 (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ και επτά λεπτά),  χωρίς  ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τη με αρίθμό 6/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7-8-2020 και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων: 1. Της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Καστοριάς με τον διακριτικό τίτλο: Ορεστιάς, 2. Του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, 3. Της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 4. Της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 5. Του Δημοτικού ωδείου «Δημ. Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη», 6. Της Δημοτικής ανώνυμης εταιρείας  παραγωγής αδρανών υλικών και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου Μονομετοχική Α.Ε. «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.».

Η προμήθεια των καυσίμων επιμερίζεται σε δύο (2) ομάδες. Η ομάδα Α΄ (πετρέλαιο Θέρμανσης) επιμερίζεται σε επτά  (7) υποομάδες και η ομάδα Β’ (καύσιμα κίνησης) επιμερίζεται σε τέσσερις (4) υποομάδες.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των καυσίμων ή για μία ή περισσότερες ομάδες ή για μία ή περισσότερες υποομάδες.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος, είναι ένα τοις εκατό (1%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ, της ομάδας ή των ομάδων, της υποομάδας ή των υποομάδων ή του τμήματος ή των τμημάτων στα οποία θα υποβάλει προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του Δήμου Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Αμαξοστάσιο Δήμου Καστοριάς, Μανιάκοι, Τηλέφωνο: 2467025117, Αριθμός ΦΑΞ: 2467080768, αρμ. Υπάλληλος: Ανδρέας Αποστολίδης. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς www.kastoria.gov.gr.

     

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

                                                                              

 Ιωάννης Κορεντσίδης

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 94264

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 6_2020

ΕΕΕΣ

espd-request

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας προτείνουμε...

Skip to content