Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων των Αγροκτημάτων στις Κοινότητες Ομορφοκκλησιάς, Σιδηροχωρίου, Ιεροπηγής, Καλοχωρίου, Οξυάς, Πενταβρύσου

                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 32/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων για χρονικό διάστημα έξι (6) καλλιεργητικές περιόδους, με ημερομηνία λήξης την 30-9-2025 και με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς σε ετήσια βάση όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 • για τα αγροτεμάχια της Κοινότητας Ομορφοκκλησιάς την Τρίτη 02-06-2020  και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:15 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών),

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ.

ΑΓΡΟΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΣΗ

(ΣΤΡΕΜ.)

ΘΕΣΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(€/ στρέμμα)

373/735

Αγρός Σχολείου

Αναδασμός 1978-1979

6,812

Λιάρος

8,40

294

ΥΔΑΜΚ

Αναδασμός 1978/1979

49,375

Προφήτης

Ηλίας

15,00

295

ΥΔΑΜΚ

Αναδασμός 1978/1979

43,750

Προφήτης

Ηλίας

15,00

 

 • για τα αγροτεμάχια της Κοινότητας Πενταβρύσου την Τρίτη 02-06-2020 και ώρα 11:45 π.μ. έως 12:00 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών),

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ

 

ΑΡΙΘ.

ΑΓΡΟΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΣΗ

(ΣΤΡΕΜ.)

ΘΕΣΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€/ στρέμμα)

 

490

Περιουσία Σχολείου – Εκούσιος αναδασμός 1971

10,000

Κεμιρίογλου

12,00

 

1183/2697

-//-

5,250

Συνοίκι

12,00

 

1190/2729

-//-

12,750

-//-

12,00

300

Οριστική διανομή αγροκτήματος Υψηλού έτους 1938

4,250

Λειβάδια

12,00

 

563

-//-

2,500

Σιμέτκα

12,00

 

672

-//-

5,250

Σιμέτκα

12,00

 

                     

 

 • για τα αγροτεμάχια της Κοινότητας Καλοχωρίου την Τρίτη 02-06-2020  και ώρα 12:30 μ.μ. έως 12:45 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών),

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΡΙΘ.

ΑΓΡΟΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΣΗ

(ΣΤΡΕΜ.)

ΘΕΣΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(€/ στρέμμα)

3

Είναι Αγροτεμάχια του Αναδασμού Αγροκτήματος Καλοχωρίου έτους 1965 και αποτελούν ιδιοκτησία της Κοινότητας Αγ. Κυριακής

27,900

 

8,35

5

-//-

14,500

 

8,40

6

-//-

12,375

 

8,40

914

-//-

2,00

 

8,40

915

-//-

4,875

 

8,40

 

 • για το αγροτεμάχιο της Κοινότητας Ιεροπηγής την Τρίτη 02-06-2020  και ώρα 13:15 μ.μ. έως 13:30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών),

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ

ΑΡΙΘ.

ΑΓΡΟΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΣΗ

(ΣΤΡΕΜ.)

ΘΕΣΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(€/ στρέμμα)

281

Αγροτεμάχιο Αναδασμού Αγροκτήματος Ιεροπηγής – Αγ. Δημητρίου έτους 1967 – Περιουσία Σχολείου

22

Μπάνιτσα

20,00

 • για τα αγροτεμάχια της Κοινότητας Σιδηροχωρίου την Τετάρτη 03-06-2020  και ώρα 12:00 μ.μ. έως 12:15 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών),

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΡΙΘ.

ΑΓΡΟΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΣΗ

(ΣΤΡΕΜ.)

ΘΕΣΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(€/ στρέμμα)

2

Κτηματολογικός πίνακας οριστικής διανομής αγροκτήματος Σιδηροχωρίου έτους 1962 περιουσία Δημοτικού Σχολείου

2,688

 

12,00

4

-//-

1,500

 

12,00

8

-//-

0,438

 

12,00

241

-//-

0,410

 

12,00

205

-//-

0,625

 

12,00

 • για τα αγροτεμάχια της Κοινότητας Οξυάς την Τετάρτη 03-06-2020  και ώρα 12:45 μ.μ. έως 13:00 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών),

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΟΞΥΑΣ

ΑΡΙΘ.

ΑΓΡΟΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΣΗ

(ΣΤΡΕΜ.)

ΘΕΣΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(€/ στρέμμα)

31

Αγρόκτημα Οξυάς (Διανομή Φυγάδων)

0,437

 

11,10

130

-//-

0,687

 

11,10

181

-//-

0,312

 

11,10

182

-//-

0,250

 

11,10

280

-//-

0,563

 

11,10

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:  

 • Εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου της πρώτης προσφοράς, υπολογιζόμενη για ένα έτος.
 • Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου περί μη οφειλής του ιδίου και του εγγυητή του
 • Πιστοποιητικό εντοπιότητας (απαραίτητο δικαιολογητικό μόνο για την αρχική δημοπρασία)
 • Φωτοαντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της υπ’ αριθμ. 54/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο,  Τηλέφωνο 24673 51156 – 51157,  FAX 24670 24711).

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Κορεντσίδης

 

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content