Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ << ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΣ ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ Ή ΜΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ >>, Αρ. μελ.: 46/2019

Ο Δήµος Καστοριάς (Σκαπέρδειο Δημοτικό μέγαρο, 52100, Καστοριά, NUTS EL 532, πληροφορίες Τσιτσικλής Ιωάννης, τηλ.:2467351609, φαξ:2467087001, e-mail:itsitsik@hotmail.com), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Μέτρα προστασίας κοινώς ή επικινδύνως ετοιμόρροπων διατηρητέων ή μη κτισμάτων» Αρ. μελ.: 46/2019 (CPV:45200000-9) με προϋπολογισμό 150.000,00€ (με Φ.Π.Α.), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα ομοειδών εργασιών (άρθρο 95, παρ. 2α του Ν.4412/2016). Το έργο  χρηµατοδοτείται από ( ΠΡ.ΣΑΤΑ) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.  µε Κ.Α.Ε. 40.7425.06.

Το έργο θα εκτελεστεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καστοριάς.

Ο χρόνος  εκτέλεσης του έργου έχει εκτιμηθεί στους δεκαοκτώ (18) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

Δικαίωµα συµµετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ( Μ.Ε.Ε.Π.) στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2 και άνω. Για φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης , απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος  XI του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται εγγύηση συµµετοχής  ύψους 2.419,35 ευρώ  και ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα  (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.

      Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr, και ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ., ενώ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου, ορίζεται η Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ..

       Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) µηνών,  από την  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

       Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

             Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης  www.promitheus.gov.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής «www.kastoria.gov.gr» (Εξυπηρέτηση πολιτών – Προκηρύξεις-Διακηρύξεις). 

          Ενστάσεις κατά  πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

 Το αποτέλεσµα της Δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή, που είναι ο Δήµος Καστοριάς, µε το αρµόδιο όργανό του, την Οικονοµική Επιτροπή.                

       Ο Δήμαρχος  Kαστοριάς 

 

      Κορεντσίδης Ιωάννης

 

budget signed

Diakirixi & Perilipsi signed

E.S.Y. signed

F.A.Y. signed

G.S.Y. signed

prometrisi signed

S.A.Y. signed

Tehniki ekthesi signed

TEYD signed

ΤΕΥΔ

timologio signed

Σας προτείνουμε...

Skip to content