Δημοτολόγιο

Έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων

Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών

Έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης

Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης

Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης Εντοπιότητας – Οικογενειακής Κατάστασης

Μεταδημότευση Συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη Δημότης

Μεταδημότευση Συζύγων Λόγω Γάμου και Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας

Μεταδημότευση Συζύγων και Τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο Δήμο

Μεταδημότευση Διαζευγμένων ή Εν Χηρεία Συζύγων χωρίς Τέκνα

Μεταδημότευση Διαζευγμένων ή Εν Χηρεία Συζύγων με Τέκνα

Μεταδημότευση Άγαμου Ενηλίκου στα Δημοτολόγια του Δήμου

Μεταδημότευση Άγαμου Ενήλικου σε Δημοτολόγιο Δήμου ή Κοινότητας εκτός του τόπου εγγραφής

Εγγραφή Ενηλίκου Άγαμου Άντρα σε Δημοτολόγια όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων

Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με Πολιτογράφηση

Διόρθωση Τόπου Γέννησης και Θρησκεύματος

Διόρθωση Κυρίου Ονόματος

Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Λόγω Γάμου

Αλλαγή Στοιχείων Τέκνου Λόγω Υιοθεσίας & Εγγραφής στο Δήμο

Αλλαγή Στοιχείων Τέκνου λόγω Αναγνώρισης & Εγγραφής στο Δήμο

Τέλεση Πολιτικού Γάμου Αλλοδαπών

Τέλεση Πολιτικού Γάμου Ελλήνων του Εξωτερικού

Τέλεση Πολιτικού Γάμου (Έλληνες Πολίτες)

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας   2467351-118, 181 έως 184

 email : f.papadopoulou@kastoria.gov.grboravoueleni@kastoria.gov.gr

ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 1. Αίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα

 

Σημείωση:

Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Δήμο όπου είστε δημότης

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

 1. Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.)
 2. Αστυνομική Ταυτότητα

 

 

ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

 1. Αστυνομική ταυτότητα
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 3. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 δυο πολιτών για τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντος εάν ο θανών δεν είναι γραμμένος στο Δημοτολόγιο

 

Σημείωση:

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών εκδίδεται από το Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών έχουν: α) Οι συγγενής του θανόντος, γ) Όσοι έχουν εξουσιοδότηση από αυτούς που έχουν έννομο συμφέρον.

 

ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1 Aίτηση
2. Αστυνομική ταυτότητα

ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 1. Αίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα

Σημείωση:

Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Δήμο, όπου είστε δημότης.

 

ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 1. Αίτηση
 2. Αστυνομική ταυτότητα ή Εξουσιοδότηση

 

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΟΤΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΗΜΟΤΗΣ

 1. Πιστοποιητικό Γέννησης για μεταδημότευση του συζύγου που δεν είναι δημότης με πλήρη στοιχεία
 2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 3. Αστυνομική ταυτότητα
 4. Αίτηση

Σημείωση:

Τα δικαιολογητικά εκδίδονται και από το Κ.Ε.Π., το οποίο αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΆΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

 1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία (και των δύο συζύγων από το Δήμο εγγραφής τους)
 2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο
 4. Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης, στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, και πιστοποιητικά από τα Μητρώα Αρρένων (για τα αγόρια)
 5. Αστυνομική ταυτότητα

 

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΟΤΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΗΜΟ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία
 2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο
 3. Αστυνομική ταυτότητα
 4. Αίτηση

 

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ Η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΣΥΖΥΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση
 2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο
 3. Αστυνομική ταυτότητα
 4. Αίτηση

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ Η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΣΥΖΥΓΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση
 2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο
 3. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων, προκειμένου αυτά να γραφούν στα Δημοτολόγια του γονέα που έχει την επιμέλεια εάν είναι ανήλικα.
 4. Αστυνομική ταυτότητα
 5. Αίτηση

 

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΆΓΑΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος
 2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο
 3. Αστυνομική ταυτότητα
 4. Αίτηση

 

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΆΓΑΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος
 2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο
 3. Αστυνομική ταυτότητα.
 4. Αίτηση

Προϋπόθεση:

Ο αιτών πρέπει να είναι κάτοικος του Δήμου στον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΆΓΑΜΟΥ ΆΝΤΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

 1. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων (με την ένδειξη ότι δεν υπάρχει εγγραφή στα δημοτολόγια)
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (των γονέων)
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων από το δήμο εγγραφής τους
 5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (από τον Δήμο)
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι “είμαι άγαμος και δεν είμαι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια κανενός Δήμου”
 7. Αστυνομική Ταυτότητα

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

 1. Αίτηση
 2. Απόφαση της Περιφέρειας περί αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας
 3. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας
 4. Πιστοποιητικό γάμου μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας
 5. Πράξη Καθορισμού Ηλικίας για τις γυναίκες (η πράξη καθορισμού ηλικίας εκδίδεται από την προξενική αρχή), Βεβαίωση Αφιξοαναχωρήσεως για τους Άνδρες ( η βεβαίωση αφιξοαναχωρήσεως εκδίδεται από την προξενική αρχή)
 6. Επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου
 7. 8.Υπεύθυνη δήλωση

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ

 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει καταχωριστεί το προς διόρθωση στοιχείο, με όλες τις μεταβολές
 3. Αστυνομική ταυτότητα

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία έχει καταχωριστεί η μεταβολή του κυρίου ονόματος
 2. Αστυνομική ταυτότητα

Σημείωση:

Αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη στην οποία να έχει καταχωριστεί το όνομα του ενδιαφερόμενου, πρέπει να προσκομίσει επιπλέον:

 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας που να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση

Σημείωση:

Αν ο ενδιαφερόμενος γράφεται με πιστοποιητικό από άλλο Δήμο, τότε πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον εκεί Δήμο με ποιο δικαιολογητικό έχει γίνει η εγγραφή του.

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (που να έχει συνταχθεί μέσα σε 90 μέρες από τη γέννηση)
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της σελίδας από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας από την οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία και χρονολογία γέννησης
 3. Αρνητική βεβαίωση (αν κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν μπορεί να εκδοθεί)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του πατέρα της ενδιαφερόμενης με όλα τα αδέλφια της και την ημερομηνία γέννησής τους)
 5. Βεβαίωση διευθυντή σχολείου (από τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο)
 6. Αστυνομική ταυτότητα

Σημείωση:

Αν η ενδιαφερόμενη γράφεται με πιστοποιητικό από άλλο Δήμο, τότε πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον εκεί Δήμο με ποιο δικαιολογητικό έχει γίνει η εγγραφή της.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 1. Aίτηση
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ / ΟΤΕ
 4. Ε1 και εκκαθαριστικό
 5. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατά περίπτωση

ΆΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ

 1. Αστυνομική Ταυτότητα
 2. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν παρευρεθεί ο ίδιος ο αιτών
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 4. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ/ ΟΤΕ (2) τελευταίων ετών
 5. Πιστοποιητικό Γέννησης για μεταδημότευση

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΚΝΟΥ ΛΟΓΩ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

 1. Αίτηση
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (με όλες τις μεταβολές)
 4. Πιστοποιητικό Γέννησης από τα Δημοτολόγια που ήταν γραμμένο το τέκνο πριν    την υιοθεσία και από τα οποία πρόκειται να διαγραφεί
 5. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα αρρένων (αν πρόκειται για αγόρι), στο οποίο να αναφέρεται η Απόφαση Νομαρχίας βάσει της οποίας έγινε η αλλαγή στοιχείων
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης
 7. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα

 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΚΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

 1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με όλες τις μεταβολές (προσδιορισμός επωνύμου και δημοτικότητας καθώς και την αναγνώριση)
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης από τα δημοτολόγια που ήταν γραμμένο το τέκνο πριν την αναγνώριση (αν το αναγνωριζόμενο τέκνο θα πάρει την δημοτικότητα του πατέρα)
 3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων του αναγνωριζόμενου τέκνου (για αγόρι)
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης
 5. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα

 ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Πληροφορίες : Μπόραβου Ελένη, Κοντονίνα Ελένη, Παπαδοπούλου Φωτεινή

Τηλέφωνα Επικοινωνίας   2467351-118, 183, 184

 email : f.papadopoulou@kastoria.gov.gr, boravoueleni@kastoria.gov.gr

 1. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
 2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 3. Απλή φωτοτυπία διαβατηρίου.
 4. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. Σε απλή φωτοτυπία).
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 6. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη Θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
 7. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα της Καστοριάς και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας η Καστοριά.
 8. Παράβολο χαρτοσήμου των 15€ από εφορία.
 9. Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, βιβλιάριο ασθενείας, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.) όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Καστοριάς (Οι λογαριασμοί να είναι πρόσφατοι και να αφορούν τον αιτούντα).

Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Καστοριάς: απαιτούνται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης (σε φωτοτυπία από το επίσημο έγγραφο):

 • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Το ΑΜΚΑ και των δυο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Φορέας ασφάλισης αυτών

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ & ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-14:00 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00-14:00 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Ή ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΣΙΑΤΣΙΑΠΑ.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται οκτώ ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Επικύρωση ξενόγλωσσων εγγράφων

Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης ¨APOSTILLE¨ για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.
Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό Προξενείο στην χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το Προξενείο της ίδιας της χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (τμήμα διεθνών σχέσεων) που στεγάζεται στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης. Επίσημη μετάφραση των ξένων κειμένων στα Ελληνικά, θεωρημένη είτε από το Ελληνικό Προξενείο στην χώρα έκδοσης, είτε από Έλληνα δικηγόρο (του δικηγορικού συλλόγου).

Αλλοδαποί κάτοικοι Εξωτερικού
Αν οι αλλοδαποί, κάτοικοι εξωτερικού, επιθυμούν να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα, απαιτείται:

 1. Άδεια γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
 2. Πιστοποιητικό γέννησης, μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 3. Απλή φωτοτυπία του διαβατηρίου.
 4. Απλή φωτοτυπία της νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (άδεια παραμονής βίζα κλπ. σε απλή φωτοτυπία).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ.

 

ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Μπόραβου Ελένη, Κοντονίνα Ελένη, Παπαδοπούλου Φωτεινή

Τηλέφωνα Επικοινωνίας   2467351-118, 183, 184

 email : f.papadopoulou@kastoria.gov.gr , boravoueleni@kastoria.gov.gr

 1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου και την υπεύθυνη δήλωση, στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας, η ανυπαρξία κωλυμάτων των άρθρων 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1356 και 1360 Α.Κ. όπως και ο βαθμός του γάμου.
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 4. Πιστοποιητικό γέννησης (του/της συζύγου). Τα παραπάνω παραλαμβάνονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας του δημότη.
 5. Αναγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μια ημερήσια εφημερίδα (ένα αντίτυπο για τον κάθε ενδιαφερόμενο)
 6. Παράβολο 15 Ευρώ

Σημείωση:

Για τους ανήλικους απαιτείται δικαστική απόφαση.

Για τους διαζευγμένους απαιτείται ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου που να αναφέρεται η λύση του.

Για του χήρους απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται οκτώ ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Καστοριάς: απαιτούνται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης (σε φωτοτυπία από το επίσημο έγγραφο):

 • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Το ΑΜΚΑ και των δυο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Φορέας ασφάλισης αυτών

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ & ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-14:00 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00-14:00 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Ή ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΣΙΑΤΣΙΑΠΑ

ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ (ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ)

Πληροφορίες : Μπόραβου Ελένη, Κοντονίνα Ελένη, Παπαδοπούλου Φωτεινή

Τηλέφωνα Επικοινωνίας   2467351-118, 183, 184

 email : f.papadopoulou@kastoria.gov.gr, boravoueleni@kastoria.gov.gr

 1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπληρώνεται στο γραφείο Πολιτικών Γάμων)
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, για τους διαζευγμένους, στην οποία να αναφέρεται η λύση του γάμου (από το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του προηγούμενου Γάμου) ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, για τους χήρους.
 4. Αναγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μια ημερήσια εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, ένα για τον κάθε ενδιαφερόμενο)
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας
 6. Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ/ ΟΤΕ)
 7. Παράβολο 15€ ανά άτομο από δημόσιο ταμείο για την παραλαβή κάθε άδειας
 8. Πιστοποιητικό γέννησης (του/της) συζύγου.

Σημείωση:

Η άδεια πολιτικού γάμου για κάθε ενδιαφερόμενο εκδίδεται στο Δήμο της τελευταίας κατοικίας του. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών χρειάζεται δικαστική απόφαση. Για την κατάθεση των εγγράφων και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητά του. Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται σε 8 ημερολογιακές μέρες. Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κων/πολη ισχύει το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου, αντί για Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται οκτώ ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Καστοριάς: απαιτούνται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης (σε φωτοτυπία από το επίσημο έγγραφο):

 • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Το ΑΜΚΑ και των δυο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Φορέας ασφάλισης αυτών

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ & ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-14:00 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00-14:00 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Ή ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΣΙΑΤΣΙΑΠΑ

Skip to content