Δήμος Καστοριάς

Συνεδρίαση

14η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Δημος Καστοριας

Καθορισμός τελών συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά Δήμου Καστοριάς & Καθορισμός τελών χρήσης θέσεων υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου κατά τη διάρκεια των «Καστοριανών Ραγκουτσαριών».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 26 Νοεμβρίου 2019 έλαβε ομόφωνα την 311/19 Κανονιστική Απόφαση, με θέμα:

Δημαρχείο-1

Προϋπολογισμός κληροδοτήματος ΄΄Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη΄΄ οικ. έτους 2020

     (εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 177647/22-11-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σχετική η υπ΄ αριθμ. 194/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

kdm

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Καστοριάς

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος , το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη...

4

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια οστεοθηκών»

Ο Δήμος Καστοριάς σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 45.7135.01 του οικονομικού έτους 2019 η αντίστοιχη δαπάνη εγκρίθηκε και...

pc

Περίληψη Διακήρυξης Εξοπλισμού ΤΠΕ 2019

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης δημόσιας σύμβαση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού  ΤΠΕ» προϋπολογισμού 16.405,20  ευρώ με ΦΠΑ, αρ. μελέτης 32/2019, με κριτήριο ανάθεσης...

Συνεδρίαση2

24η Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:30, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Skip to content