Δήμος Καστοριάς

Αποφάσεις

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΛΡΓΩΕΥ-2ΜΦ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 32301 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
2020/333 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΘΣ6ΩΕΥ-ΜΕ1 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 27363 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: 65ΞΖΩΕΥ-ΓΘΞ 30/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30570 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 2020/138 "Επικύρωση πρακτικών 18ης και 19ης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΨΤΜΩΩΕΥ-ΓΡΛ 28/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30629/28-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/143 "Έγκριση σύναψης σύμβασης χορηγίας - δωρεάς μεταξύ Δήμου Καστοριάς και της εταιρείας TAP για την υλοποίηση του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 (επτά) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRANS ADRIATIC Pipeline AG (TAP)".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: Ψ1ΚΦΩΕΥ-7ΘΔ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30523/25-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/147 "Αίτηση παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ του Δήμου Καστοριάς".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΨΨΨ1ΩΕΥ-1ΜΤ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30459/25-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/148 "Αίτηση παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. του Δήμου Καστοριάς".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΩΚΝ8ΩΕΥ-ΧΨΦ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30443/25-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/145 "Έγκριση ένταξης του Δήμου Καστοριάς στα διατραπεζικά συστήματα της Εθνικής Τράπεζας, με έκδοση κωδικών πληρωμής – Ορισμός υπευθύνων".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: Ω5ΠΚΩΕΥ-176 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30391/25-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/139 "Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας οδών - πλατειών στην Κοινότητα Λεύκης του Δήμου Καστοριάς".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 6ΩΖΗΩΕΥ-ΝΝΥ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30295/24-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/140 "Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας οδών - πλατειών στην Κοινότητα Τοιχιού του Δήμου Καστοριάς".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 6ΝΓΠΩΕΥ-Φ9Γ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30290/24-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/142 "Υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του έργου: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΨΖΚ4ΩΕΥ-8Η8 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30278/24-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/141 "Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΨΕΕ2ΩΕΥ-ΟΡΒ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30213/24-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/146 "Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού – πωλητή πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΨΓ7ΕΩΕΥ-ΡΦΨ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 30192/24-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/123 "Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας οδών - πλατειών στην Κοινότητα Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 9740ΩΕΥ-3ΔΖ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 26705/03-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΔΑ: 6ΚΑΤΩΕΥ-ΠΨΚ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 28680 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/135 "Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής «ΜΑΚΕΔΝΟΣ» Α.Ε. του Δήμου Καστοριάς, λόγω παραίτησης".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΨΚ93ΩΕΥ-ΗΗ3 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 29268/18-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
2020/352 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ «Αποδοχή παραίτησης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ειδικότητας ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών».
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥNΑMΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6Ψ49ΩΕΥ-ΛΗΟ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 29117 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΔΑ: ΨΣ2ΒΩΕΥ-0ΛΟ 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 28678 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΔΑ: ΩΩΛ6ΩΕΥ-ΜΟΒ 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 28679 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΔΑ: 9ΒΤΟΩΕΥ-Τ21 16/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 28518 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1 2 3 67