31η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 18  Σεπτεμβρίου  2020 και ώρα 10:00 π.μ.  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Έγκριση δαπανών γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου κ. Ιωάννη Κορεντσίδη στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας
 2. Κατάρτιση σχεδίου (5ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς
 3. Διορισμός ή μη Δικηγόρου επί της με αριθμό καταθέσεως (στο Εφετείο) 22/30-05-2012 και αρ. Δικογραφίας 1172/2019 (στον Άρειο Πάγο) αίτησης αναιρέσεως του ΤΕΘΑ, που στρέφεται και κατά του Δήμου, όπως και κατά της υπ’ αριθμ. 104/2011 αποφάσεως του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας
 4. Εξέταση της υπ’ αριθμόν 14670/21-08-2019 αίτησης του κ. Σ.Π. για αποζημίωση
 5. Εξέταση της υπ’ αριθμόν 14671/21-08-2019 αίτησης του κ. Σ.Ε. για αποζημίωση
 6. Έγκριση του από 08-09-2020 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης 3ου Γυμνασίου Καστοριάς», Α.Μ.104/2018, προϋπολογισμού 000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: ΄΄Διαμόρφωση Εισόδου Τ.Κ. Λεύκης΄΄  Α.Μ. 27/2018.
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών Δημ. Γηπέδου ΔΕ Καστοριάς – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», Α.Μ. 69/2017
 9. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 27602/10-09-2020 αίτησης του κ. Κρεπενιώτη Νικολάου
 10. Έγκριση ή μη αναμόρφωσης (4ης ) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς
 11. Τροποποίηση (2η) προϋπολογισμού κληροδοτήματος οικ. έτους 2020 Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Καστοριάς

 

Ιωάννης Κορεντσίδης

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content