ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΑΣ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική επαναληπτική Δημοπρασία, την Δευτέρα  06-07-2020  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 32/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων για χρονικό διάστημα έξι (6) καλλιεργητικές περιόδους, με ημερομηνία λήξης την 30-9-2025 και με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς σε ετήσια βάση όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

  • για τα αγροτεμάχια της Κοινότητας Σιδηροχωρίου από  ώρα 12:00 μ.μ. έως 12:15 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών),

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΡΙΘ.

ΑΓΡΟΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΣΗ

(ΣΤΡΕΜ.)

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(€/ στρέμμα)

2

Κτηματολογικός πίνακας οριστικής διανομής αγροκτήματος Σιδηροχωρίου έτους 1962 περιουσία Δημοτικού Σχολείου

2,688

12,00

4

-//-

1,500

12,00

8

-//-

0,438

12,00

241

-//-

0,410

12,00

205

-//-

0,625

12,00

 

  • για τα αγροτεμάχια της Κοινότητας Οξυάς από  ώρα 12:45 μ.μ. έως 13:00 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών),

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΟΞΥΑΣ

ΑΡΙΘ.

ΑΓΡΟΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΣΗ

(ΣΤΡΕΜ.)

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(€/ στρέμμα)

31

Αγρόκτημα Οξυάς (Διανομή Φυγάδων)

0,437

11,10

130

-//-

0,687

11,10

181

-//-

0,312

11,10

182

-//-

0,250

11,10

280

-//-

0,563

11,10

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:  

  • Εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου της πρώτης προσφοράς, υπολογιζόμενη για ένα έτος.
  • Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου περί μη οφειλής του ιδίου και του εγγυητή του
  • Φωτοαντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της υπ’ αριθμ. 54/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο,  Τηλέφωνο 24673 51156 – 51157,  FAX 24670 24711).

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Κορεντσίδης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Σας προτείνουμε...

Skip to content