Πρόσκληση υποβολής προσφορών για “Πιστοποιήσεις ανυψωτικών μηχανισμών και λοιπού υλικοτεχνικού εξοπλισμού & εγκαταστάσεων Δήμου Καστοριάς” (Α.Μ.: 17/2020).

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης εργασίας, δαπάνης 2.100,00 € που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 70.7425.22 του οικονομικού έτους 2020, χρηματοδότησης ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, εγκρίθηκε η αντίστοιχη δαπάνη και διατέθηκε πίστωση με την αριθ. πρωτ. 13458/21-05-2020 (ΑΔΑ : 6Σ23ΩΕΥ-ΠΓ1) απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς.

 

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στην: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Η/Μ Έργων , σηματοδότησης & εγκαταστάσεων  (έδρα : Πυθαγόρα 1 , Μανιάκοι Καστοριάς, Τ.Κ. 52100) υπόψη του κ. Αναστασίου Πασσαλή την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.. Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.  

 

  Η διαδικασία για την σύναψη της σύμβασης θα είναι απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο του προϋπολογισμού.

 

 Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός, η συγγραφή υποχρεώσεων και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω εργασίας διατίθενται δωρεάν. Πληροφορίες για την παρούσα εργασία παρέχονται από τον κ. Αναστάσιο Πασσαλή στο τηλ. επικοινωνίας 24673 51647 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. Δήμου Καστοριάς

 

 

 

Ανδρέας Μόκκας

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

MSc Α΄β

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 2020,

ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 2020,

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 2020

Σας προτείνουμε...

Skip to content