Προϋπολογισμός κληροδοτήματος ”Ζήση Παπαλαζάρου” οικ. έτους 2020

     (εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 12126/31-01-2020 (ΑΔΑ: 9ΒΤΓΟΡ1Γ-ΚΥΝ) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,

σχετική η υπ’ αριθμ. 192/2019 (ΑΔΑ: ΩΟ4ΑΩΕΥ-Μ62) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1421.01

Έσοδα από μισθώματα ακινήτων

50.826,25

1421.02

Έσοδα από μισθώματα ακινήτων Π.Ο.Ε. έως 31-08-2019

13.351,03

1421.03

Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 2020

1.829,74

1421.04

Έσοδα τόκων καταθέσεων

18.000,00

 

Σύνολο εσόδων

102.671,87

 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως  31-7-2019

1.369.496,33

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.472.168,19

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

6739.01

Ανέγερση κέντρου Πολιτισμού Δήμου Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – Προγραμματική Σύμβαση

1.330.000,00

6739.02

Φόροι

54.000,00

6739.03

Παρακράτηση ποσοστού 5‰ Π.Ο.Ε.  2013 έως και 2019

2013

294,42

2014

207,33

2015

265,17

2016

178,51

2017

125,83

2018

447,71

2019

412,22

1.931,19

6739.04

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2019

1.829,74

6739.05

Δαπάνες Κοινοχρήστων Χρήσης 2020

3.000,00

6739.06

Δαπάνες Κοινοχρήστων προηγούμενης χρήσης

1.000,00

6739.07

Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων

5.000,00

6739.08

Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών

11.000,00

6739.09

Δημοσιεύσεις

300,00

6739.10

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά

υλικά γραφείου

300,00

6739.11

Επισκευή-συντήρηση ακινήτων

30.000,00

6739.12

Απρόβλεπτα

5.000,00

6739.13

Δαπάνες παρελθόντων ετών

1.240,00

6739.14

Χορήγηση υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

3.150,00

 

Σύνολο εξόδων

1.447.750,93

 

Αποθεματικό

24.417,26

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.472.168,19

Προϋπολογισμός έτους 2020 (όπως εγκρίνεται)

Α)

Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης:

1.369.496,33€

Β)

Έσοδα παρούσης:

     102.671,86€

Γ)

Γενικό Σύνολο Εσόδων:

1.472.168,19€

Δ)

Έξοδα:

1.447.750,93€

Ε)

Αποθεματικό:                        

     24.417,26€

ΣΤ)

Γενικό Σύνολο Εξόδων:

1.472.168,19€

Σας προτείνουμε...

Skip to content