Προϋπολογισμός κληροδοτήματος ΄΄Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη΄΄ οικ. έτους 2020

     (εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 177647/22-11-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,

σχετική η υπ΄ αριθμ. 194/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1421.01

Ενοίκια

2.760,00

1421.02

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου

99,36

1421.03

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην Τράπεζα

80,00

1421.04

Απαιτήσεις από ανείσπρακτα ενοίκια και χαρτόσημο ενοικίου προηγούμενης χρήσης (8ος/2019)

238,28

 

Σύνολο εσόδων

3.177,64

 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 06/08/2019

5.486,98

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

8.664,62

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

6739.01

Εποπτικά μέσα και άλλα είδη απαραίτητα για το σχολείο και ενίσχυση με είδη ιματισμού και άλλα είδη των απορότερων παιδιών ισομερώς

2.500,00

6739.02

Φόροι

2.000,00

6739.03

Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13 επί των απολογιστικών εσόδων έτους  2013

15,83

6739.04

Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13 επί των απολογιστικών  εσόδων έτους , 2014

13,50

6739.05

Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13 επί των απολογιστικών  εσόδων έτους , 2015

1,37

6739.06

Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13 επί των απολογιστικών  εσόδων έτους , 2016

5,86

6739.07

Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13 επί των προϋπολογισθέντων  εσόδων έτους , 2017

9,48

6739.08

Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13  επί των προϋπολογισθέντων  εσόδων έτους,   2018

9,17

6739.09

Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13  επί των προϋπολογισθέντων  εσόδων έτους,   2019

14,05

6739.10

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2019

99,36

6739.11

Γραφική ύλη

100,00

6739.12

Δημοσιεύσεις

150,00

6739.13

Επισκευή-συντήρηση ακινήτου

1.000,00

6739.14

Αμοιβή Ελευθέρων Επαγγελματιών

500,00

6739.15

Δαπάνες δεξιώσεων

100,00

6739.16

Απρόβλεπτα

500,00

 

Σύνολο εξόδων

7.018,62

 

Αποθεματικό

1.646,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

8.664,62

 

Προϋπολογισμός έτους 2020 (όπως εγκρίνεται)

 

                                           Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης:       5.486,98€

                                           Β) Έσοδα παρούσης:                      3.177,64€

                                           Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων:           8.664,62€

                                           Δ) Έξοδα:                                            7.018,62€

                                           Ε) Αποθεματικό:                               1.646,00€

                                        ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων:            8.664,62€

 

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content