ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 955.610,32 € (εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 9/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7-11-2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων: 1. Της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Καστοριάς με τον διακριτικό τίτλο: Ορεστιάς, 2. Του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, 3. Της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς, 4. Της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς, 5. Του Δημοτικού ωδείου «Δημ. Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη», 6. Της Δημοτικής ανώνυμης εταιρείας  παραγωγής αδρανών υλικών Δήμου Καστοριάς και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου Μονομετοχική Α.Ε. «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.».

Η διαδικασία ανάθεσης αφορά στις ομάδες Α (υποομάδες Α1, Α2, Α4, Α5, Α6 και Α7) και Β (υποομάδες Β2, Β3, Β4) της με αριθμό 9/2018 μελέτης.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των καυσίμων ή για μία ή περισσότερες ομάδες ή για μία ή περισσότερες υποομάδες ή για ένα ή περισσότερα τμήματα

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος, είναι ένα τοις εκατό (1%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ, της ομάδας ή των ομάδων, της υποομάδας ή των υποομάδων ή του τμήματος ή των τμημάτων στα οποία θα υποβάλει προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης από τα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του Δήμου Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Αμαξοστάσιο Δήμου Καστοριάς, Μανιάκοι, Τηλέφωνο: 2467025117, Αριθμός ΦΑΞ: 2467080768. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς www.kastoria.gov.gr.

  

ΠΕΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΕΕΕΣ

ΑΠΟΦ-241-19

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας προτείνουμε...

Skip to content