Άδεια χρήσης μη βιολογικού σπόρου

Ζωοτροφές

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.161326/10-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, καλούνται, οι παραγωγοί που επιθυμούν την έκδοση άδειας  χρήσης μη βιολογικού σπόρου, να υποβάλλουν το αίτημά τους εγγράφως στο Γραφείο 2 (Γραμματεία) της εν λόγω υπηρεσίας αφού πρώτα έχουν διαπιστώσει ότι οι ποικιλίες για τις οποίες αιτούνται είναι εγγεγραμμένες στον κοινοτικό κατάλογο (plant variety database). Αιτήσεις που κατατίθενται εκτός των καταληκτικών ημερομηνιών, είναι εκπρόθεσμες και δεν μπορούν να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Πληροφορίες έχουν ανακοινωθεί στον ιστοχώρο του ΥΠ.Α.Α.Τ. στην διαδρομή minagric.gr, Πολίτης ή Αγρότης-Επιχειρηματίας ⇒  Βιολογική γεωργία – Κτηνοτροφία  ⇒   Πολλαπλασιαστικό υλικό στη βιολογική γεωργία: έντυπα αιτήσεων, Βάση Δεδομένων με τους Βιολογικούς Σπόρους Σποράς από την οποία οι παραγωγοί μπορούν να ενημερώνονται για την ύπαρξη ή μη διαθέσιμων βιολογικών σπόρων σποράς. Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει και η βάση «κατάλογοι σπόρων σποράς» που αφορά σπόρους εγγεγραμμένους στον κοινοτικό κατάλογο (plant variety database) στην οποία μπορούν να ελέγξουν αν οι ποικιλίες για τις οποίες αιτούνται είναι εγγεγραμμένες στον κοινοτικό κατάλογο (απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας χρήσης μη βιολογικού σπόρου).

Παρακαλείστε να καταθέτετε τις αιτήσεις σας σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη καταχώρηση τους.

Όλοι οι παραγωγοί από την ένταξη τους στο καθεστώς ελέγχου για τη βιολογική γεωργία είναι υποχρεωτικό εφόσον δεν έχουν πρόσβαση σε βιολογικούς σπόρους σποράς ή πατατόσπορο να αιτούνται την έκδοση άδειας χρήσης μη βιολογικού σπόρου.

Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας χρήσης μη βιολογικού σπόρου για σποροπαραγωγή δεν χορηγούνται από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής  αλλά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας, Αχαρνών 29, Τ.Κ.10439, τηλ. 2102128146)

Σας προτείνουμε...

Skip to content