Πρόσκληση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

ΠΡΟΣ: Κοινωνικούς – Επαγγελματικούς –

Πολιτιστικούς – Αθλητικούς Φορείς Καστοριάς

 

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 

Προκειμένου ο Δήμος Καστοριάς να συγκροτήσει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στην επιτροπή, να μας γνωρίσετε εγγράφως έως την Παρασκευή 11-10-2019, τον εκπρόσωπό σας με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, fax.).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

      Κίμων Μηταλίδης

 

 Άρθρο 78 ΝΟΜΟΣ 4555_2018

 

 

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content