Ορισμός Προέδρου και Αντιδημάρχων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΗ –  362

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

……………………………………………………

Αποφασίζει

 Ορίζει  Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον Αντιδήμαρχο κ. Τσανούσα Κωνσταντίνο του Βασιλείου   και  μέλη  τους Αντιδημάρχους   κ. Δοκόπουλο Πέτρο του Γεωργίου και κ. Παπαδόπουλο Τριαντάφυλλο  του Ελευθερίου. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 362-2019

Σας προτείνουμε...