Ορισμός Αντιδημάρχων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς

  ΑΠΟΦΑΣΗ –  361

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

……………………………………………………….

Αποφασίζει

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θα είναι ο Δήμαρχος Δήμου Καστοριάς κ. Ιωάννης Κορεντσίδης  και ορίζει ως  μέλη  της Επιτροπής τους Αντιδημάρχους  κ. Τσανούσα Κωνσταντίνο του Βασιλείου   και   κ. Λίτσκα Διονύσιο του Σταύρου. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 361-2019

Σας προτείνουμε...