ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”

Ο Δήμαρχος Καστοριάς διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, η δημόσια σύμβαση «Προμήθεια  μικρού φορτηγού με καρότσα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου», προϋπολογισμού 20.000,00 € με το ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117του Ν. 4412/2016.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 29/8/2019 ημέρα Πέμπτη και καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών η 10:30 π.μ..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Καστοριάς για την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης  (29/8/2019, 10:00 π.μ..).

Όλα τα τεύχη δημοπράτησης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς στη διεύθυνση http://www.kastoria.gov.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εμπορία αυτοκινήτων – οχημάτων.

Πληροφορίες επί θεμάτων διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου, τηλ. 2467025117, 2467081318.

 

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας προτείνουμε...