Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2019-2020

ampelia

Σύμφωνα με το α.π: 126623/02-08-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς ορίζεται η χρονική περίοδος υποβολής δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2019. Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 1308/2013, τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ) 2017/273 και τον εκτελεστικό Καν(ΕΕ) 2017/274 οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων καταγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο με οινοποιήσιμες ποικιλίες και νόμιμο δικαίωμα φύτευσης, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής.

Ειδικότερα για το έτος 2019, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσεων ποικιλιών αμπέλου, ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας      « Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) www.minagric.gr (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ>>ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ).

Για τους παραγωγούς οι οποίοι κατέχουν ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. δεν απαιτείται νέα εγγραφή αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα εφαρμογών τον ίδιο κωδικό.

Αντίθετα οι παραγωγοί οι οποίοι δεν κατέχουν λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εγγραφή, ώστε να τους σταλεί στο e-mail που δήλωσαν ο προσωπικός τους κωδικός με τον οποίο θα μπουν στην εφαρμογή.

Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλουν.

Η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής αρχίζει την 1η Αυγούστου 2019 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2019, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις δηλώσεις συγκομιδής του έτους 2019.

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής της Δήλωσης Συγκομιδής, δηλαδή μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής και τροποποίησης (30 Νοεμβρίου 2019)και την οριστικοποίησή τους, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από τους παραγωγούς του αντίγραφου της δήλωσης που ενέχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης Δήλωσης Συγκομιδής.

  • Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής:
  • Οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

 

  • Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής:
  • Οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.
  • Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή τους επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνέχεια δήλωση παραγωγής.
  • Οι οινοποιοί που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και οι οποίοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν δήλωσης συγκομιδής και εν συνέχεια δήλωση παραγωγής.

 Οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής:

  • Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής και να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο (π.χ. αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι).
  • Όσοι κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί.

Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής που δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις ημερομηνίες που ορίζει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ. δύνανται να προκύψουν κυρώσεις με μορφή χρηματικού προστίμου και επιπρόσθετα θα αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου, πρόγραμμα επενδύσεων των οινοποιητικών επιχειρήσεων)

Αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω μητρώου για τον χαρακτηρισμό τους ως εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.  

Σας προτείνουμε...

Skip to content