1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος ” Ζήση Παπαλαζάρου”

(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 95050/05-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΣ0ΟΡ1Γ-ΜΜ3) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σχετική η υπ’ αριθμ. 43/2019 (ΑΔΑ: ΩΥΔΗΩΕΥ-ΨΧΜ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1421.01

Έσοδα από μισθώματα ακινήτων

50.826,24

1421.02

Ανείσπρακτα ενοίκια

13.619,43

1421.03

Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 2019

1.829,74

1421.04

Έσοδα τόκων καταθέσεων

18.000,00

 

Σύνολο εσόδων

84.275,41

 

Χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2018

1.359.905,14

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.444.180,55

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

6739.01

Ανέγερση κέντρου πολιτισμού Δήμου Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – Προγραμματική Σύμβαση

1.290.000,00

6739.02

Φόροι

52.000,00

6739.03

Παρακράτηση ποσοστού 5‰ Π.Ο.Ε.  2013 έως και 2018

2013

294,42

2014

207,33

2015

265,17

2016

178,51

2017

125,83

2018

457,90

1.529,16

6739.04

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2018

2.000,00

6739.05

Δαπάνες Κοινοχρήστων Χρήσης 2019

3.000,00

6739.06

Δαπάνες Κοινοχρήστων προηγούμενης χρήσης

600,00

6739.07

Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων

5.000,00

6739.08

Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών

11.000,00

6739.09

Δημοσιεύσεις

300,00

6739.10

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά

υλικά γραφείου

200,00

6739.11

Επισκευή-συντήρηση ακινήτου

30.000,00

6739.12

Απρόβλεπτα

2.000,00

6739.13

Δαπάνες παρελθόντων ετών

1.054,00

6739.14

Χορήγηση υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

3.150,00

6739.15

Χορήγηση υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

3.150,00

 

Σύνολο εξόδων

1.404.983,16

 

Αποθεματικό

39.197,39

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.444.180,55

 

Προϋπολογισμός έτους 2019 (όπως εγκρίνεται)

 

Α)

Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης:

1.359.905,14€

Β)

Έσοδα παρούσης:

     84.275,41€

Γ)

Γενικό Σύνολο Εσόδων:

1.444.180,55€

Δ)

Έξοδα:

1.404.983,16€

Ε)

Αποθεματικό:                        

     39.197,39€

ΣΤ)

Γενικό Σύνολο Εξόδων:

1.444.180,55€

Σας προτείνουμε...

Skip to content