Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια αυτόνομων, αυτοκινούμενων χορτοκοπτικών μηχανημάτων»

Δημος Καστοριας

Ο Δήμος Καστοριάς σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 35.7131.00 του οικονομικού έτους 2019 η αντίστοιχη δαπάνη εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 10.000,00€ με την αριθμό 327/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης.

Παρακαλείσθε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Καστοριάς (στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου) υπόψη της Αναστασοπούλου Βάϊας έως την Δευτέρα 29/07/2019 και ώρα 10:30 π.μ.. Αμέσως μετά θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των ενδιαφερομένων εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

 Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός και το έντυπο οικ. προσφοράς θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς. Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν ότι: 1) εγγυώνται για την κάλυψη των μηχανημάτων σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως τουλάχιστον για 10 έτη και 2) η εταιρία που κατασκευάζει τα μηχανήματα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά EN ISO 9001 & 14001 και δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία 2002/44/ΕΚ.

Πληροφορίες για την παρούσα προμήθεια παρέχονται από την υπάλληλο Αναστασοπούλου Βάϊα, τηλ. επικοινωνίας 24673 51623 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

     Ο ΠΡ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                              & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

                                                                       

 

                       ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΣΑΣ

                                                                                             Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έντυπο προσφοράς

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content