Πρόσκληση υποβολής προσφορών για “Συμπλήρωση και υποβολή φακέλου ΔΕΔΔΗΕ για νέα σύνδεση ή μεταβολή ή επανέλεγχο υφιστάμενης παροχής”.

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης εργασίας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.6495.01 του οικονομικού έτους 2019, χρηματοδότησης από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, εγκρίθηκε η αντίστοιχη δαπάνη, διατέθηκε πίστωση με την αριθ. πρωτ. 5595/04-04-2019 (ΑΔΑ:7Ν0ΚΩΕΥ-ΛΤΖ) απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς. Η εργασία αφορά την συγκρότηση στον ΔΕΔΔΗΕ σύνταξης Υ.Δ.Ε. επί της οδού Μητροπόλεως 80, στην Δ.Κ. Καστοριάς, με  τριφασική παροχή ρεύματος  Νο  2, ποσού 150,00 €.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Η/Μ Έργων , Σηματοδότησης & Εγκαταστάσεων  (έδρα : Πυθαγόρα 1 , Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του κ. Αναστασίου Πασσαλή την Δευτέρα 20 Μαΐου  2019 και ώρα 10:30 π.μ. .

 

 Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.  

 

 Η διαδικασία για την σύναψη της σύμβασης θα είναι απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Ο χρόνος παράδοσης της εργασίας είναι ενενήντα (90) ημέρες.

 Πληροφορίες για την παρούσα εργασία παρέχονται από τον κ. Αναστάσιο Πασσαλή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 24673 51647 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Προϊστάμενος

Δ.Τ.Υ. Δήμου Καστοριάς

 

 

 

Ανδρέας Μόκκας

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός  

 MSc Α΄β

Έντυπο οικονομικής προσφοράς Μητροπόλεως 80

Σας προτείνουμε...