Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου και προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών μηχανημάτων

logo1

Ο Δήμος Καστοριάς σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 35.6264.00 και Κ.Α.Ε.: 35.6672.01 του οικονομικού έτους 2019 η αντίστοιχη δαπάνη εγκρίθηκαν και διατέθηκαν οι πιστώσεις 10.000,00€ και 2.000,00€ με τις αριθ. 504/2019 και 509/2019 αντίστοιχα αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακαλείσθε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Πρασίνου (έδρα: Πυθαγόρα, Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη της Αναστασοπούλου Βάϊας έως την 12/04/2019 και ώρα 15:00 μ.μ..

            Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός, έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς www.Kastoria.gov.gr. Πληροφορίες για την παρούσα προμήθεια παρέχονται από την υπάλληλο Αναστασοπούλου Βάϊα, τηλ. επικοινωνίας 24673 51623 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                   

 

Τεχνική έκθεση

Eντυπο Προσφοράς

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content