Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο : Ανακατασκευή τουαλετών Δημοτικού σχολείου Δισπηλιού

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανακατασκευή τουαλετών Δημοτικού σχολείου Δισπηλιού», με αριθμό μελέτης 73/2018 και προϋπολογισμό 26.209,68€+Φ.Π.Α. 24% = 32.500,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚ (καθαιρέσεις – επενδύσεις, επιστρώσεις – κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές – λοιπά, τελειώματα) και Η/Μ, με προϋπολογισμό 26.209,68€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) είτε από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς: http://kastoria.gov.gr/, είτε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, οδός Πυθαγόρα στους Μανιάκους Καστοριάς Τ.Κ. 52100, τηλ.2467-3-51613, πληροφορίες: Γεωργία Πετκανά, μέχρι τις 19/04/2019.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 του μήνα Μαΐου έτους 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο κτίριο του Δημαρχείου Καστοριάς, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα  τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων έργων, στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , καθώς και οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) εδάφιο πέμπτο του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ꞌΠ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣꞌ και βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 64.7331.07.

Με την υπ’ αρ. πρωτ.: 2929/20-02-2019 (ΑΔΑ:65Τ6ΩΕΥ-2Φ1) και ΑΔΑΜ: (19REQ004493431/20-02-2019) Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Καστοριάς εγκρίθηκε δαπάνη και διατέθηκε  πίστωση για το οικονομικό έτος 2019 και με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 328 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου Καστοριάς.

Συνημμένα Διαγωνισμού