ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την προμήθεια υλικών φαρμακείου

Ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Προμήθειας Φαρμάκων για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και  των Νομικών του Προσώπων, διεξάγει έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 και της υπ΄  αριθμ. 10/2019  Τεχνικής Έκθεσης  του Τμήματος Προμηθειών – Λοιπών Δαπανών & Αποθήκης του Δ. Καστοριάς, προϋπολογισθείσας ενδεικτικής δαπάνης  17.533,75 ευρώ με  Φ.Π.Α.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες προμηθευτές να υποβάλλουν  τις οικονομικές προσφορές τους , στο Γραφείο Προμηθειών & Λοιπών Δαπανών του Δήμου Καστοριάς (στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως την  14/05/2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.  Αμέσως μετά  θα αποσφραγισθούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.  

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την σχετική τεχνική έκθεση και το έντυπο προσφοράς  της ανωτέρω προμήθειας  από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Καστοριάς , www.kastoria.gov.gr,  ενότητα «Εξυπηρέτηση Πολιτών ».

Επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις θα παρέχονται στο τηλέφωνο 2467351147.

 

Η Αν. Πρ/νη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Πετμεζά  Μαγδαληνή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΝΙΑΙΑ-ΜΕΛΕΤΗ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content