Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Προμήθεια Λιπασμάτων

logo1

Ο Δήμος Καστοριάς σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 35.6699.23 του οικονομικού έτους 2019 η αντίστοιχη δαπάνη εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 1.499,19€ με την αριθμό 522/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακαλείσθε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Πρασίνου (έδρα: Πυθαγόρα, Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη της Αναστασοπούλου Βάϊας έως την   19/04/2018 και ώρα 15:00 μ.μ..

            Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός, κ.λ.π. στοιχεία θα σας διατεθούν μαζί με το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. Πληροφορίες για την παρούσα προμήθεια παρέχονται από την υπάλληλο Αναστασοπούλου Βάϊα, τηλ. επικοινωνίας 24673 51623 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έντυπο προσφοράς

Τεχνική έκθεση

Σας προτείνουμε...

Skip to content