1η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018.

2

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ. Κ. Οινόης.

3

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη μέτρων προστασίας (κοπή ή μη δένδρου) στην Τ.Κ. Αγίας Κυριακής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καπρής Δημήτριος

 

Σας προτείνουμε...