Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4075/182059/31.12.2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές Καλλιέργειες’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

biologiki-georgia

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθμ. πρωτ.: 551/33033/18-02-2019 τροποποίησης της 4075/182059/31-12-2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020. Σημειώνεται πως η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 28 Φεβρουαρίου 2019 (28/02/2019) έως και 28 Μαρτίου 2019 (28/03/2019).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Σας προτείνουμε...

Skip to content