Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Επίστρωση με ελαστικές πλάκες Ασφαλείας προαύλιων χώρων σχολείων».  (αρ. μελ.05/2018), προϋπολογισμού 30,000,00€ (ΜΕ  Φ.Π.Α.)με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του  Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. σε έργα κατηγορίας σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Α1 ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ) (προϋπολογισμός εργασιών 17.818,00€,  ΓΕ &ΟΕ 3.207,24€ απρόβλεπτα 3.153,79€ και αναθεώρηση 14,52€))  

  Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου είναι η επίστρωση τεσσάρων (4) σχολικών αυλών, με ελαστικά δάπεδα ασφαλείας.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

Έγγραφο 1977-2019

Σας προτείνουμε...