Ανακοίνωση Ηλεκτρονικής Κλήρωσης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016».
2. την 17/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καστοριάς (ΑΔΑ:617ΠΩΕΥ-ΞΤΗ) για τον ορισμό μελών επιτροπής Υπαλλήλων για την διεξαγωγή κληρώσεων
3. Την 1977/7-2-2019 «Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Επίστρωση με ελαστικές πλάκες ασφαλείας προαυλιων χώρων σχολείων
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού ,για το παραπάνω έργο

Ανακοινώνουμε

ότι στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών την Τετάρτη 27-2-2018 ώρα 10:30 μ.μ. θα διεξαχθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο. «Επίστρωση με ελαστικές πλάκες Ασφαλείας προαύλιων χώρων σχολείων». προϋπολογισμού εργασιών με ΓΕ & ΟΕ απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24% 30.000,00 €.
Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς και να τοιχοκολληθεί στα γραφεία του Δήμου, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς , οδός Πυθαγόρα στους Μανιάκους.

Ανακοίνωση Κλήρωσης

Σας προτείνουμε...