Κληροδότημα ”Ζήση Παπαλαζάρου” προϋπολογισμός οικ. έτους 2019

     (εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 6431/17-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΖΧ5ΟΡ1Γ-ΥΒ2) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,

σχετική η υπ’ αριθμ. 243/2018 (ΑΔΑ: ΨΞ7ΖΩΕΥ-ΘΜ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1421.01

Έσοδα από μισθώματα ακινήτων

50.826,24

1421.02

Έσοδα από μισθώματα ακινήτων Π.Ο.Ε. έως 04-09-2018

13.619,43

1421.03

Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 2019

1.829,74

1421.04

Έσοδα τόκων καταθέσεων

18.000,00

 

Σύνολο εσόδων

84.275,41

 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως  31-7-2018

1.348.678,31

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.432.953,72

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

6739.01

Αγορά κτιρίου και μετασκευή του σε Πολιτιστικό Κέντρο

1.290.000,00

6739.02

Φόροι

52.000,00

6739.03

Παρακράτηση ποσοστού 5‰ Π.Ο.Ε.  2013 έως και 2018

2013

294,42

2014

207,33

2015

265,17

2016

178,51

2017

125,83

2018

457,90

1.529,16

6739.04

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2018

2.000,00

6739.05

Δαπάνες Κοινοχρήστων Χρήσης 2019

3.000,00

6739.06

Δαπάνες Κοινοχρήστων προηγούμενης χρήσης

600,00

6739.07

Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων

5.000,00

6739.08

Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών

11.000,00

6739.09

Δημοσιεύσεις

300,00

6739.10

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά

υλικά γραφείου

200,00

6739.11

Επισκευή-συντήρηση ακινήτων

30.000,00

6739.12

Απρόβλεπτα

2.000,00

6739.13

Δαπάνες παρελθόντων ετών

1.054,00

6739.14

Χορήγηση υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

3.150,00

6739.15

Χορήγηση υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

3.150,00

 

Σύνολο εξόδων

1.404.983,16

 

Αποθεματικό

27.970,56

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.432.953,72

 

Προϋπολογισμός έτους 2019 (όπως εγκρίνεται)

 

Α)

Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης:

1.348.678,31€

Β)

Έσοδα παρούσης:

     84.275,41€

Γ)

Γενικό Σύνολο Εσόδων:

1.432.953,72€

Δ)

Έξοδα:

1.404.983,16€

Ε)

Αποθεματικό:                        

     27.970,56€

ΣΤ)

Γενικό Σύνολο Εξόδων:

1.432.953,72€

Σας προτείνουμε...