Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών Δ.Ε ανά κατηγορία έργου έτους 2019

Ο Δήμος Καστοριάς προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών  , για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του  Ν. 4412/2016 (απ ευθείας ανάθεση), για το έτος 2019

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες Δημοσίων ¨Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών γι έργα Οικοδομικά , Υδραυλικά , Οδοποιίας, Ηλεκτρομηχανολογικά , σε μία ή περισσότερες κατηγορίες να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο έως και την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 .

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή  Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων, το οποίο να είναι σε ισχύ και θα κατατεθεί στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς , οδός Πυθαγόρα 1 στους Μανιάκους, ΤΚ. 52100 (πληροφορίες 2467351640).

Αίτηση ηλεκτρονικές κληρώσειςdocx

Σας προτείνουμε...