Περίληψη διακήρυξης για υπηρεσίες πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου Culture Lands

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CULTURE LANDS (D 2.2.1 – D 2.2.2 – D 2.2.4 -D 6.2.1), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 21 Νοεμβρίου 2018  ημέρα Τετάρτη και καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών 10.30 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Καστοριάς για την «Αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού,  μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης 10.30 π.μ.

Όλα τα τεύχη δημοπράτησης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς στη διεύθυνση http://www.kastoria.gov.gr
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις και εταιρείες οργάνωσης εκδηλώσεων που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση / εταιρεία και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών.

Πληροφορίες επί θεμάτων διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Αθ. Διάκου 1 (πάρκο “Ολυμπιακής φλόγας”) και στα τηλ. 24670 28999 – 26777. 

 

Καστοριά 05-11-2018

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

Ανέστης Αγγελής

Δημοσιότητα Culture Lands

Σας προτείνουμε...