Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

83_icoΟ Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών), για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 9.999,36€ (εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, βάσει της με αριθμό 15/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 20.7135.24, του οικονομικού έτους 2018

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡ 2018

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας προτείνουμε...