Ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016».
  2. την 58/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καστοριάς (ΑΔΑ:6494ΩΕΥ-0ΨΟ) για τον ορισμό μελών επιτροπής Υπαλλήλων για την διεξαγωγή κληρώσεων
  3. Την 15942/23-8-2018 «Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού ,για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Ανακοινώνουμε

 ότι στα Γραφεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών την Πέμπτη 23-8-2018 ώρα 10:00 μ.μ. θα διεξαχθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». προϋπολογισμού εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 9.950.000,00 €.

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς και να τοιχοκολληθεί στα γραφεία του Δήμου, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς , οδός Πυθαγόρα στους Μανιάκους .

Ανακοίνωση

Σας προτείνουμε...