<>

Ο Δήµος Καστοριάς  προκηρύσσει  «Συνοπτικό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου:

 «Διαμόρφωση Χώρων Υγιεινής ΑΜΕΑ Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών».

   με Αρ.Μελέτης 09/2018 και  Προϋπολογισμό μελέτης: πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00 € ) με ΦΠΑ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΟIKOΔΟMIKA & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του Διαγωνισµού από  τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πυθαγόρα 1 Μανιάκοι Καστοριάς 52100 (ισόγειο) και να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήµου «www.kastoria.gov.gr» (Εξυπηρέτηση Πολιτών-Προκηρύξεις –  Διακηρύξεις). Πληροφορίες δίνονται στο τηλ. 24673 51622, FAX : 2467081301. Αρμόδιος υπάλληλος κ. Προκοπίδης Μάριος.

          Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 και ο κωδικός της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι: 18PROC003391292.

          Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις    31 / 07 / 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης   των προσφορών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο) του Δήμου Καστοριάς,  µε κριτήριο ανάθεσης σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

Το αποτέλεσµα της Δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή, που είναι ο Δήµος Καστοριάς, µε το αρµόδιο όργανο του, την Οικονοµική Επιτροπή.

 

Προμέτρηση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός μελέτης

Τιμολόγιο μελέτης

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Διακήρυξη δημοπρασίας

Τιμολόγιο εφαρμογής

Συνοπτικός πίνακας τιμών εφαρμογής

ΤΕΥΔ

 

Σας προτείνουμε...