«Κατάρτιση πινάκων βελτίωσης θέσης λαϊκής αγοράς Καστοριάς»

Σε εφαρμογή της αρ.πρωτ. 12520/18-06-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την βελτίωση θέσης εντός της λαϊκής αγοράς Καστοριάς  και μετά την παρέλευση  της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ,η υπηρεσία μας προέβη  σε  σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών που είχαν συνυποβληθεί με τις αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων.

Κατόπιν αυτών, καταρτίστηκε ο επισυναπτόμενος  Πίνακας Βελτίωσης Θέσης ο οποίος θα σταλεί και στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει.                                                     

                                       Η προϊσταμένη Δ/νσης   Τοπ.Οικ.Ανάπτυξης         

                                                                   Στεφανή Αλεξάνδρα

                                                                    ΠΕ/Α Διοικητικού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Σας προτείνουμε...