Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Κ  Α  Ν  Ο  Ν  Ι  Σ  Τ  Ι  Κ  Η

Α  Π Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Δ  Η  Μ  Ο  Τ Ι  Κ  Ο  Υ    Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ     Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 9 Ιουλίου 2018 έλαβε την παρακάτω υπ’ αριθ. 227/18 Κανονιστική Απόφαση με θέμα: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Αθανασίου Διάκου 10, στη Δ. Κ. Καστοριάς»

……………….………………………………………………………………………………………

α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Εκδίδει κανονιστική απόφαση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, συνολικού εμβαδού 7,00 τ.μ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο πεζοδρόμιο της οδού Αθανασίου Διάκου 10 στην Καστοριά, όπως αποτυπώνεται στο τοποδιάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Ιωάννης Τόμου

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση

Σας προτείνουμε...