Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον Κανονισμό Λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων.

Κ  Α  Ν  Ο  Ν  Ι  Σ  Τ  Ι  Κ  Η

Α  Π Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Δ  Η  Μ  Ο  Τ Ι  Κ  Ο  Υ    Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ     Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 9 Ιουλίου 2018 έλαβε την 225/18 Κανονιστική απόφασή με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καστοριάς – Κατάργηση της υπ’ αριθ. 365/2012 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, θεσπίζονται κανόνες, προϋποθέσεις  και περιορισμοί για τη λειτουργία της μουσικής και των μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καστοριάς.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

 

     Ιωάννης Τόμου

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Σας προτείνουμε...

Skip to content