Αναμόρφωση 2η προϋπολογισμού 2018 του κληροδοτήματος ” Ζήση Παπαλαζάρου”

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ   «ΖΗΣΗ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

οικ. έτους  2018

(2η Τροποποίηση)

(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 101107/03-07-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,

σχετική η υπ’ αριθμ. 152/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1421.01

Έσοδα από μισθώματα ακινήτων

40.547,52

1421.02

Έσοδα από μισθώματα ακινήτων Π.Ο.Ε. έως 31-12-2017

40.369,70

1421.03

Ανείσπρακτες Προσαυξήσεις

4.294,23

1421.04

Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 2018

1.459,71

1421.05

Έσοδα τόκων καταθέσεων

18.000,00

 

 Σύνολο εσόδων

104.671,16

 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως           31-12-2017

1.311.499,89

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.416.171,05

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

6739.01

Αγορά κτιρίου και μετασκευή του σε Πολιτιστικό Κέντρο

1.280.000,00

6739.02

Φόροι

52.000,00

6739.03

Παρακράτηση ποσοστού 5‰ Π.Ο.Ε. 2013 έως και 2017

1.074,26

 

2013

294,42

2014

207,33

2015

265,17

2016

178,51

2017

125,83

6739.04

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2017

2.000,00

6739.05

Δαπάνες Κοινοχρήστων Χρήσης 2018

3.000,00

6739.06

Δαπάνες Κοινοχρήστων προηγούμενης χρήσης

600,00

6739.07

Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων

5.000,00

6739.08

Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών

11.000,00

6739.09

Δημοσιεύσεις

300,00

6739.10

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά

υλικά γραφείων

200,00

6739.11

Επισκευή-συντήρηση ακινήτου

30.000,00

6739.12

Απρόβλεπτα

2.000,00

6739.13

Δαπάνες παρελθόντων ετών

1.054,00

6739.14

Χορήγηση υποτροφίας σε φοιτητή-τρια ΑΜΕΑ

3.150,00

 

Σύνολο εξόδων

1.391.375,26

 

Αποθεματικό

24.795,79

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.416.171,05

 

Προϋπολογισμός έτους 2018 (όπως εγκρίνεται μετά την 2η αναμόρφωση)

 

 

 

Α)

Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης:

1.311.499,89€

Β)

Έσοδα παρούσης:

   104.671,16

Γ)

Γενικό Σύνολο Εσόδων:

1.416.171,05

Δ)

Έξοδα:

1.391.375,26€

Ε)

Αποθεματικό:                        

     24.795,79€

ΣΤ)

Γενικό Σύνολο Εξόδων:

1.416.171,05

 

 

Σας προτείνουμε...