Άδεια χρήσης μη βιολογικού σπόρου

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.107388/6822/12-06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καστοριάς, καλούνται οι παραγωγοί που επιθυμούν την έκδοση άδειας  χρήσης μη βιολογικού σπόρου να υποβάλλουν το αίτημά τους εγγράφως στο Γραφείο 2 (Γραμματεία) της εν λόγω υπηρεσίας αφού πρώτα έχουν διαπιστώσει ότι οι ποικιλίες για τις οποίες αιτούνται είναι εγγεγραμμένες στον κοινοτικό κατάλογο (plant variety database). Αιτήσεις που κατατίθενται εκτός των καταληκτικών ημερομηνιών, είναι εκπρόθεσμες και δεν μπορούν να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Πληροφορίες έχουν ανακοινωθεί στον ιστοχώρο του ΥΠ.Α.Α.Τ. στη Διεύθυνση

όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν:

  • τα έντυπα των αιτήσεων
  • τη βάση δεδομένων με τους βιολογικούς σπόρους σποράς από την οποία οι παραγωγοί ενημερώνονται για την ύπαρξη ή μη διαθέσιμων σπόρων
  • τους καταλόγους σπόρων σποράς που περιλαμβάνει τους σπόρους που είναι εγγεγραμμένοι στον κοινοτικό κατάλογο

Προκειμένου να γίνει η έγκαιρη καταχώρηση των αιτήσεων καλό είναι αυτές να κατατεθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας χρήσης μη βιολογικού σπόρου για σποροπαραγωγή δεν χορηγούνται από την ΔΑΟΚ αλλά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας, Αχαρνών 29, Τ.Κ.10439, τηλ. 2102128146)

Σας προτείνουμε...

Skip to content