Κανονιστικές Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 14 Μαΐου 2018 έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω Κανονιστικές Αποφάσεις:

1. Υπ’ αριθ. 135/18 Απόφαση με θέμα: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης ρύθμισης κυκλοφορίας σε δημοτική οδό της Δ.Κ. Καστοριάς», σύμφωνα με την οποία το Δ.Σ,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση εγκατάστασης κατακόρυφoυ μέσoυ σήμανσης για τη ρύθμιση κυκλοφορίας και συγκεκριμένα 1 (μίας) ρυθμιστικής πινακίδας κυκλοφορίας Ρ – 2 ή STOP (Υποχρεωτική διακοπή πορείας), η οποία θα τοποθετηθεί επί της -μονής κατεύθυνσης- οδού Μοσχοπόλεως, στη συμβολή της με την οδό Μανωλάκη, στη Δ. Κ. Καστοριάς, με σκοπό να ενημερώνονται και να συμμορφώνονται οι διερχόμενοι οδηγοί.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση.

2. «Υπ’ αριθ. 136/18 απόφαση με θέμα: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Αθ. Διάκου 2 στην Καστοριά», σύμφωνα με την οποία το Δ.Σ,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί του πεζοδρομίου της οδού Αθανασίου Διάκου 2, συνολικού εμβαδού 6 τ.μ., όπως αποτυπώνεται στο τοποδιάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση.

3. Υπ’ αριθ. 137/18 Απόφαση με θέμα: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Αγ. Αθανασίου 48 στην Καστοριά», σύμφωνα με την οποία το Δ.Σ,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, συνολικού εμβαδού 11,38 τ.μ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οδό Αγίου Αθανασίου στη Δ.Κ. Καστοριάς ως εξής:

  • 5,25 τ.μ. στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αγίου Αθανασίου 48 (αριστερή πλευρά της καθόδου) και
  • 6,13 τ.μ. στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αγίου Αθανασίου έναντι του αριθμού 48 (δεξιά πλευρά της καθόδου).

 Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση.

4. «Υπ’ αριθ. 138/18 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 221/16 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο Ο.Τ. 38Ε στην περιοχή Χλόη», σύμφωνα με την οποία το Δ.Σ,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 221/16 προγενέστερη απόφασή του με θέμα: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο Ο.Τ. 38Ε στην περιοχή Χλόη» και εκδίδει νέα Κανονιστική Απόφαση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ο.Τ. 38Ε, επί της οδού Αποδήμων Καστοριανών στη Χλόη Καστοριάς, αυξάνοντας το συνολικό εμβαδό από 18 τ.μ. σε 60 τ.μ., όπως αποτυπώνεται στο τοποδιάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

 Ιωάννης Τόμου

Σας προτείνουμε...

Skip to content